Každý týden hrajeme o soudek piva Bernard

Jak na to ?

  1. Kupte jakýkoli náš výrobek
  2. Vyfoťte balení, obsah nebo sebe jak si pochutnáváte
  3. Svou fotku veřejně sdílejte v komentáři pod naším příspěvkem, který je označen jako „soutěžní“ (Facebook.com/utopencizhastrmanky.cz)
  4. Do popisu fotky vložte unikátní, osmi-písmený, kód ze spodku lahve (jeden kód=jedna fotka)
  5. Soutěžíme od pondělí do neděle. Každé pondělí vybereme fotku s nejvíce označeními „To se mi líbí“ (na druhu označení nezávisí) a odměníme ji soudkem piva

Pro ty co nemají Facebook
Mysleli jsme i na ty z Vás, kteří nejste na Facebooku a rádi byste o soudek piva hráli.

  1. Kupte jakýkoli náš výrobek
  2. Pošlete nám e-mail na adresu soutez@utopencizhastrmanky.cz, kde v předmětu bude Váš kód ze spodku lahve.
  3. Soutěžíme od 22.03.2021 do 02.05.2021 o jeden soudek piva Bernard 5l
  4. O výherci rozhodne pořadí došlých e-mailů. Vyhrává ten e-mail, který dojde jako X (náhodné číslo X vygenerujeme po skončení soutěžního období).

Kompletní pravidla

1. POŘADATEL Pořadatelem soutěže je Petr Dvořáček IČ: 01221507, se sídlem Hartmanice 126, 569 92, ČR, (dále jen “Pořadatel”).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá od 22.3.2021 do 02.5.2021 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) a je teritoriálně omezená na území České republiky.
3. KDO MŮŽE SOUTĚŽIT? Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými.
4. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT? Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v období od 15.3.2021 do 02.05.2020 zakoupí jakýkoli výrobek značky Z Hastrmanky, označený výherním kódem a splní kroky popsané v odstavci Jak se zapojit do soutěže nebo Pro ty co nemají Facebook. V prodeji jsou i nadále výrobky se starším datem expirace bez výherních kódů. Při koupi výrobku bez výherního kódu nevzniká spotřebiteli žádný nárok na účast v soutěži ani jiná podobná plnění.
Jak se zapojit do soutěže:
1. Na webové stránce Facebook.com/utopencizhastrmanky bude každé soutěžní pondělí zveřejněn nový příspěvek jasně označen slovním spojením „Zapojte se do naší soutěže o 5L soudek piva Bernard!“ Soutěžní týden začíná pondělím a končí nedělí, včetně.
2. Pro účast v soutěži – soutěžící pod tento příspěvek, v době jeho aktuální platnosti, vloží veřejný komentář, který bude obsahovat fotografii, související se značkou Z Hastrmanky a unikátní, osmi-písmený, kód získaný ze spodku zakoupené sklenice.
3. Více fotografií s jedním kódem se považuje za nekalou praktiku a znamená automatické vyřazení všech těchto příspěvků. Vícenásobná účast je možná, ale vždy s novým unikátním kódem.
Pro ty co nemají Facebook I nadále platí ostatní pravidla soutěže pouze se mění způsob zapojení, výběr výherce a výhra.
1. Kupte jakýkoli výrobek Z Hastrmanky, označený unikátním kódem
2. Pošlete nám e-mail na adresu soutez@utopencizhastrmanky.cz, kde v předmětu bude Váš kód ze spodku lahve.
3. Soutěžíme od 22.03.2021 do 02.05.2021 o jeden soudek piva Bernard 5l. O výherci rozhodne pořadí došlých e-mailů. Vyhrává ten e-mail, který dojde jako X (náhodné číslo X vygenerujeme po skončení soutěžního období).
5. VÝHRY Každý hrací týden se na Facebooku soutěží o jeden soudek piva Bernard o objemu 5L. Při zapojení do soutěže e-mailem zaslaným na soutez@utopencizhastrmanky.cz hrajete v době konání soutěže o jeden soudek piva Bernard 5L
6. VÝBĚR VÝHERCE Pro Facebook – Každý týden vyhrává fotografie s nejvíce označeními, tlačítkem „To se mi líbí“ (na druhu označení nezávisí). Vyhodnocení proběhne vždy do tří dnů od konce soutěžního týdne. Pro e-mail – O výherci rozhodne pořadí došlých e-mailů. Vyhrává ten e-mail, který dojde jako X (náhodné číslo X vygenerujeme po skončení soutěžního období). Výherce bude následně pořadatelem požádán o fotografii spodku výherní sklenice s příslušným výherním kódem. V případě kladného ověření bude výherce požádán o poskytnutí jména, příjmení, telefonního čísla a adresních údajů za účelem předání výhry, popřípadě bude výherci výhra předána osobně na předem smluveném místě. V případě, že výherce neposkytne pořadateli své kontaktní údaje do 7 pracovních dnů od kontaktování, výherce ztrácí nárok na výhru. Nárok na výhru ztrácí soutěžící, kteří řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je pořadatel oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle čl. 5 těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.
7. PŘEDÁNÍ VÝHRY Výhra bude výherci doručena předem odsouhlaseným způsobem do 30 dnů od oznámení výhry v soutěži. Kontaktní údaje výherce mohou být použity pouze pro doručení výhry. Jiné použití není přípustné.
8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL Účastí v soutěži soutěžící bez výhrad souhlasí s těmito pravidly a ze zpracováním osobních údajů pro účely této soutěže. Pořadatel soutěže upozorňuje, že e-mailová adresa soutěžícího, u výherce poté telefonní číslo a adresa pro doručování budou zpracovány pro účely účasti v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude ukončeno ihned po předání výhry. Soutěžící a výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávané za tímto účelem. Osobní údaje jsou poskytovány soutěžícími dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je pořadatel povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící. V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena. Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.